نرم افزار تولید فیش حقوقی

ﻓﺮﻣﻮل محاسبه ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ

ﻓﺮﻣﻮل محاسبه ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ، ﺳﻨﻮﺍﺕ ، عیدی ، اضافه کاری ، ﺷﺐ ﮐﺎﺭﯼ ، ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎﺭﯼ ، ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺎﺭﯼ
منتخب مقالات بیمه خرداد ۱۸, ۱۳۹۵ بیمه تامین اجتماعی, قرارداد کار
فرمول محاسبه حقوﻕ ماهیانه ‏( ماﺩﻩ ۳۷ قانوﻥ کاﺭ ‏)

برﺍبر مفاﺩ قانوﻥ مدنی جمهوﺭی ﺍسلامی ، ماﻩ شمسی ۳۰ ﺭﻭﺯ ﺍست، لذﺍ ﺩﺭ قانوﻥ کاﺭ ، مزﺩ ﻭ مزﺍیای متعلقه به کاﺭگر بر مبنای ۳۰ ﺭﻭﺯ محاسبه میگرﺩﺩ . ﺍلبته پرﺩﺍخت مزﺩ ﻭمزﺍیای متعلقه ، ﺩﺭ ماه های ۳۱ ﺭﻭﺯﻩ تقسیم بر ۳۰ شدﻩ ﻭ ﺩﺭ عدﺩ ۳۱ ضرﺏ میگرﺩﺩ ﻭ ﻃبیعتا ﺩﺭ ماه های ۲۹ ﺭﻭﺯﻩ نیز بر عدﺩ ۳۰ تقسیم شدﻩ ﻭ ﺩﺭ ۲۹ ضرﺏ میگرﺩﺩ . یعنی تعیین حقوﻕ ﻭ ﺩستمزﺩ بر مبنای ماﻩ ۳۰ ﺭﻭﺯﻩ ، ﻭ پرﺩﺍخت ﺁﻥ بر مبنای تعدﺍﺩ ﺭﻭﺯهای ماﻩ ﺍنجاﻡ میگرﺩﺩ . به ﺍین معنی که ﻭقتی ﺍﺯ سوی شوﺭﺍی عالی کاﺭ ، حدﺍقل مزﺩ کاﺭگرﺍﻥ ﺍعلاﻡ میگرﺩﺩ ، ﺍین مبلﻎ بر مبنای ماﻩ شمسی ‏( ۳۰ ﺭﻭﺯﻩ ‏) ﺍعلاﻡ شدﻩ ، ﻭلی هنگاﻡ پرﺩﺍخت ﺁﻥ بایستی به تناسب تعدﺍﺩ ﺭﻭﺯهای ماﻩ موﺭﺩ نﻈر محاسبه گرﺩﺩ .

با توجه به ﺍینکه ساعاﺕ کاﺭی ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ۷ ساعت ﻭ ۲۰ ﺩقیقه میباشد پس هر شخص باید ﺩﺭ ماﻩ ۳۰ تا ۷.۳۳ کاﺭ کند که میشوﺩ ۲۲۰ ساعت حاﻻ ﺍگه جمعه ها ﻭ نصف ﺭﻭﺯپنج شنبه ها ﻭ سایر ﺭﻭﺯهای تعطیل ﺭﻭ ﺍﺯﺵ کم کنیم میشوﺩ خالص کاﺭکرﺩ شخص .

مثلا ﻭقتی شخصی ﺩﺭ ماﻩ ۱۸۰ ساعت کاﺭ میکند ﻭ کل حقوﻕ یﻚ ماﻩ ﺭﺍ ﺩﺭیافت میکند ﺩﺭ ﻭﺍقع قسمتی ﺍﺯ حقوﻕ که ﺩﺭیافت میکند بابت ساعاتی ﺍست که شخص فعالیتی ندﺍشته .

ﺩﺭ قانوﻥ کاﺭ ۴۴ ساعت کاﺭ ﺩﺭ هفته ﺍعلاﻡ شدﻩ ﻭ یک ﺭﻭﺯ جمعه هم ﺍسترﺍحت ﻭلی حقوﻕ پرﺩﺍخت میشوﺩ پس :

۴۴ ساعت / ۶ ﺭﻭﺯ کاﺭﯼ = ۷.۳۳ که هماﻥ ۷ ساعت ﻭ بیست ﺩقیقه میشوﺩ .

خوﺏ ﺭﻭﺯ جمعه هم باید حقوﻕ پرﺩﺍخت شوﺩ پس مشخص شد ﺭﻭﺯ کاﺭﯼ ﺍﺯ نﻈر قانوﻥ کاﺭ ۷.۳۳ ﺍست ﻭ ﺍین ﺭﺍ ﺩﺭ ۳۰ ﺭﻭﺯ ضرﺏ کنید عدﺩ ۲۲۰ ساعت ﺩﺭ ماﻩ بدست خوﺍهد ﺁمد که شما حقوﻕ ماهانه فرﺩ ﺭﺍ بر ﺍساﺱ ۳۰ ﺭﻭﺯ یا ۲۲۰ ساعت محاسبه میکنید.
فرمول محاسبه اضافه کاری

ماﺩﻩ ۵۹ – ﺩﺭ شرﺍیط عاﺩی ﺍﺭجاﻉ کاﺭ ﺍضافی به کاﺭگر با شرﺍیط ﺫیل مجاﺯ ﺍست :

ﺍلف – موﺍفقت کاﺭگر
ﺏ – پرﺩﺍخت ۴۰% ﺍضافه بر مزﺩ هر ساعت کاﺭ عاﺩی.

ﺍضافه کاﺭﯼ = ساعاﺕ ﺍضافه کاﺭﯼ * ۱۴۰ % * ۲۲۰ ساعت / حقوﻕ پایه
فرمول محاسبه تعطیل کاﺭﯼ

ماﺩﻩ ۶۲ – ﺭﻭﺯ جمعه ، ﺭﻭﺯ تعطیل هفتگی کاﺭگرﺍﻥ با ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ مزﺩ می باشد .
کاﺭگرﺍنی که به هر عنوﺍﻥ به ﺍین ترتیب ﺭﻭﺯهاﻯ جمعه کاﺭ می کنند، ﺩﺭ مقابل عدﻡ ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ تعطیل ﺭﻭﺯ جمعه ۴۰% ﺍضافه بر مزﺩ ﺩﺭیافت خوﺍهند کرﺩ .

تعطیل کاﺭﯼ = ساعاﺕ تعطیل کاﺭﯼ * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوﻕ پایه
فرمول محاسبه شب کاﺭﯼ

ماﺩﻩ ۵۸ – برﺍﯼ هر ساعت کاﺭ ﺩﺭشب تنها به کاﺭگرﺍﻥ ﻏیر نوبتی ۳۵ % ﺍضافه بر مزﺩساعت کاﺭ عاﺩﯼ تعلﻖ می گیرﺩ .

شب کاﺭﯼ = ساعاﺕ شب کاﺭﯼ * ۱۳۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوﻕ پایه
فرمول محاسبه نوبت کاﺭﯼ

کاﺭ نوبت کاﺭﯼ که بین ﺻبﺢ ﻭعصر قرﺍﺭ میگیرﺩ
حقوﻕ = ساعاﺕ نوبت کاﺭﯼ * ۱۱۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوﻕ پایه
کاﺭ نوبت کاﺭﯼ که بین ﺻبﺢ ﻭعصر ﻭشب قرﺍﺭ گیرﺩ
حقوﻕ = ساعاﺕ نوبت کاﺭﯼ * ۱۱۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوﻕ پایه
کاﺭ نوبت کاﺭﯼ که ﺻبﺢ ﻭشب یا عصر ﻭشب قرﺍﺭ گیرﺩ
حقوﻕ = ساعاﺕ نوبت کاﺭﯼ * ۱۲۲ . ۵ % * ۲۲۰ ساعت / حقوﻕ پایه
‏( ساعاﺕ شب کاﺭﯼ ﺍﺯ ۲۲ تا ۶ بامدﺍﺩ می باشد ‏)

فرمول محاسبه سنوﺍﺕ

ماﺩﻩ ۲۴ – کاﺭفرما مکلف ﺍست به کاﺭگری که مطابﻖ قرﺍﺭﺩﺍﺩ ، یکساﻝ یا بیشتر برﺍساﺱ ﺁخرین حقوﻕ مبلغی معاﺩﻝ یکماﻩ حقوﻕ به عنوﺍﻥ مزﺍیای پایاﻥ کاﺭ .

سنوﺍﺕ = تعدﺍﺩ ﺭﻭﺯهای کاﺭکرﺩ * ۳۶۵ ﺭﻭﺯ / حقوﻕ پایه
فرمول محاسبه عیدی

عیدی = ﺩﻭ برﺍبر پایه حقوﻕ مشرﻭﻁ به ﺍینکه ﺍﺯ سه برﺍبر حدﺍقل حقوﻕ هماﻥ ساﻝ بیشتر نباشد .

ﺍگر دو برابر پایه حقوق بیشتر ازسه برﺍبر حدﺍقل حقوﻕ هماﻥ ساﻝ بوﺩ = ( ﺭﻭﺯهای کاﺭکرﺩ * ۳۶۵) / (۳ * حدﺍقل پایه حقوﻕ)


برچسب ها : ﻓﺮﻣﻮل محاسبه ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ , ﺳﻨﻮﺍﺕ , عیدی , اضافه کاری , ﺷﺐ ﮐﺎﺭﯼ , ماﺩﻩ ۳۷ قانوﻥ کاﺭ ,
+ نوشته شده در سه شنبه 7 آذر 1396ساعت 1:08 توسط سالار | | تعداد بازدید : 46

نرم افزار تولید فیش حقوقی

کاربرد نرم افزار تولید فیش حقوقی

نرم افزار تولید فیش حقوقی

نرم افزار ارسال فیش حقوقی قسمتی از برنامه مدیریت سازمانی شرکت کهن می باشد با قابلیت پشتیبانی از انواع فایل های برنامه های حقوق دستمزد رایج در بازار را نیز دارد در حالت کلی این سیستم با دریافت فیش حقوقی در قالب فایل اکسل فیش ها را در قالب جداول مشخص به کارتابل پرسنل ارسال میکند و به این صورت فیش ها بدون نیاز به چاپ به صورت ماهانه آرشیو می شوند و برنامه بصورت ریسپانسیو می باشد در هر زمان با موبایل ،تبلت و ... قابل مشاهده می باشند و خود فرد می تواند به صورت انواع فرمتهای فایلی چاپ کند.

نمونه از فیش حقوقی

وقتی با یک سیستم مدیریت پرسنلی یا سیستم مدیریت منابع مالی (HRM) کار می کنید انتظار دارید همه ی کارهای مجموعه از جمله محاسبه و پرداخت حقوق و در نهایت تولید گزارشی از جزئیات پرداخت به یاری شما بیاید
فیش حقوقی از آنجایی مهم است که کارمند شما می خواهد بداند برای چه حقوقش کم یا زیاد شده است ؟ و از طرفی کارفرمایان میخواهند از بستر امنی اطلاعات فیش حقوقی را بدست کارکنان برسانند.
متاسفانه سیستمهای موجود در بازار فقط محاسبات مالی را انجام می دهند و در زمینه اطلاع رسانی کاری امکاناتی ندارند با توجه به این مشکل بر آن شدیم که با تلفیق با سیستم گردش کار سیستمی را مهیا کنیم تا مجموعه هایی که تعداد کارکنان شان زیاد می باشد در بستری امن تر فیش حقوقی پرسنل را ارسال کنند.

  کارفرما شخصا می تواند مطابق با سلایق مجموعه خود فرمت نمایش فیش را طراحی نماید


امکانات نرم افزار

• تعریف پرسنل
• درج پرسنل در قالب فایل اکسل
• آپلود و ارسال فیش حقوقی در قالب فایل اکسل
• امکان درج پرسنل و ستون به صورت نامحدود
• آرشیو سازی بر اساس سال مالی و ماه
• امکان اصلاح و تغییر کلی و یا تکی فیلش ها
• امکان ایجاد دسترسی کاربر خاص
• امکان جدول بندی فیش حقوقی
• امکان اصلاح و جا به جا کردن ستون ها
• امکان ارسال پیام عمومی و خصوصی برای کاربران
• اطلاع رسانی با پیامک و .
• و...


مزایای سیستم

• سازگار با کلیه نرم افزارهای مدیریت پرسنل حقوق دستمزد
• کاهش مصرف کاغذ
• کاهش نیروی انسانی
• افزایش دقت عمل

• ارتباط بین کارکنان بدون مراجعه حضوری


منبع : نرم افزار تولید فیش حقوقی


برچسب ها : نرم افزار تولید فیش حقوقی , نرم افزار , فیش حقوقی , سامانه فیش حقوقی , سیستم جامع تولید فیش حقوقی , امکانات و مزایای نرم افزار تولید فیش حقوقی ,
+ نوشته شده در سه شنبه 7 آذر 1396ساعت 1:05 توسط سالار | | تعداد بازدید : 56